Giao tiếp chiến lược

Bài tập nhóm thứ hai (20 điểm)

NHẬN XÉT VÀ GIẢI TÌNH HUỐNG MÂU THUẪN TRONG GIAO TIẾP (20 điểm) Nhóm trưởng đại diện nhóm upload file …

20Điểm Tối Đa

ĐÃ KẾT THÚC Thời Gian Còn Lại Giờ Phút

Students List Marks