Trắc nghiệm: Bí quyết để không thất bại trong quản trị sự thay đổi

Bí quyết để không thất bại trong quản trị sự thay đổi của tổ chức

Trắc nghiệm: Bí quyết để không thất bại trong quản trị sự thay đổi

10:00 Thời Gian Còn LạiTối thiểu Các Phần
© 2019 Taekwang Vietnam Mocbai.
X