• Học viên đã hoàn thành unit 10 tháng. 1 tuần trước đây

    Học viên Nguyễn Thị Thu Yến đã hoàn tất unit Thay đổi tương lai bằng kế hoạch phát triển năng lực trong khóa học VM HIPO – MP Đào tạo Quản lý tiềm năng