• Học viên đã hoàn thành unit 10 tháng. 1 tuần trước đây

    Học viên Nguyễn Thị Thu Yến đã hoàn tất unit 4 điều người lãnh đạo mới cần tránh trong khóa học VM HIPO – MP Đào tạo Quản lý tiềm năng