• Học viên đã hoàn thành unit 8 tháng. 2 tuần trước đây

    Học viên Nguyễn Thị Thu Yến đã hoàn tất unit Động lực cho sự phát triển của nhân viên trong khóa học VM HIPO – MP Đào tạo Quản lý tiềm năng